Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Naszą misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Nasz numer KRS to : 0000473129
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Naszą misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Nasz numer KRS to : 0000473129
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Naszą misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Nasz numer KRS to : 0000473129
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Naszą misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Nasz numer KRS to : 0000473129
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Naszą misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Nasz numer KRS to : 0000473129

 

S T A T U T 
MAZOWIECKIEGO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNIEJ

 

 ROZDZIAŁ 1.
 
Postanowienia ogólne

§ 1.

 
Stowarzyszenie nosi nazwę „Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej”, w skrócie „Mazowieckie TKKF”.

§ 2.

Siedzibą Mazowieckiego TKKF jest m. st. Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.

§ 3.

Mazowieckie TKKF jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej i posiada osobowość prawną. Mazowieckie TKKF jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Mazowieckie TKKF samodzielnie określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§ 4.

Mazowieckie TKFF jest organizacją społeczną powołaną w celu popularyzowania i organizowania wszelkiego rodzaju form sportu dla wszystkich oraz w celu zrzeszania stowarzyszeń kultury fizycznej celem prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie rekreacji ruchowej i sportu.

§ 5.

Mazowieckie TKKF może być członkiem krajowych i zagranicznych związków stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze.

§ 6.

Mazowieckie TKKF do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7.

Mazowieckie TKKF używa godła, flagi, barw oraz odznak i znaków organizacyjnych Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

ROZDZIAŁ 2.

Cele działania i sposoby ich realizacji

§ 8.

Celem Mazowieckiego TKKF jest:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także rekreacji ruchowej oraz  ochrony i promocji zdrowia,
 2. mobilizacja całego społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 3. krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu, w tym także działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej,
 5. organizacja rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez sport i rekreację,
 7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez sport i rekreację,
 8. promowanie i organizowanie wolontariatu,
 9. organizowanie turystyki i krajoznawstwa.

 

       
§ 9.

 1. Mazowieckie TKKF realizuje swe cele poprzez:
  1. uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej oraz wszelkich formach sportu, jak również opracowywanie nowych form działalności programowej,
  2. organizowanie nauczania w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej,
  3. organizowanie zlotów, festynów, turniejów, lig, spartakiad, konkursów, rajdów, spływów i innych masowych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
  4. organizowanie i prowadzenie kursów w celu szkolenia instruktorów, wykładowców, sędziów oraz animatorów dla realizacji programów rozwoju sportu,
  5. informowanie o działalności Mazowieckiego TKKF, organizowanie i prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej, organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów w powyższym zakresie,
  6. organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacyjno-sportowych, szkoleniowych i wypoczynkowych,
  7. wspomaganie działalności zrzeszonych członków w realizacji ich statutowych zadań. Wspieranie członków w ich współpracy z innymi podmiotami oraz organami administracji publicznej,
  8. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami,
  9. realizację zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji  
  10. i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innych zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa.
 2. Powyższe cele statutowe Mazowieckie TKKF realizuje poprzez prowadzenie nieodpłatnej jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego, z  zastrzeżeniem,  że  przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.


 § 10.  

Mazowieckie TKKF nie prowadzi działalności gospodarczej. 


ROZDZIAŁ 3.


Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11.

Mazowieckie TKKF zrzesza:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków Honorowych.
   

§ 12.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 2. Członkiem zwyczajnym Mazowieckiego TKKF jest osoba prawna, przyjęta w tym charakterze przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

             a)    uczestniczyć w Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym  prawem wyborczym,
             b)    używać nazwy „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej”, jako elementu nazwy własnej, flagi TKKF oraz posługiwać się jego godłem,
             c)    zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Mazowieckiego TKKF,
             d)    brać czynny udział we wszystkich formach działalności Mazowieckiego TKKF,
             e)    korzystać z urządzeń organizacji na zasadach określonych przez władze Mazowieckiego TKKF.

        3.    Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
           

              a)    przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Mazowieckiego TKKF,
             b)    regularne opłacanie składek członkowskich,
             c)    dbanie o dobre imię Mazowieckiego TKKF i jego majątek,
             d)    działanie na rzecz realizacji celów statutowych Mazowieckiego TKKF.

 

§ 13.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, krajowa lub zagraniczna, która zadeklaruje pomoc finansową czy rzeczową dla Mazowieckiego TKKF i będzie taką pomoc realizować.
 2. Członkowi wspierającemu przysługuje jedynie głos doradczy na Zjeździe Delegatów.   
 3. Członkom wspierającym przysługują prawa, o których mowa w § 12 ust. 2 lit. b-e statutu. Członkowie wspierający uczestniczą w Zjeździe Delegatów z głosem doradczym.
 4. Członkowie wspierający są zobowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.  

§ 14.

 1. Osoba prawna ubiegająca się o przyjęcie na członka zwyczajnego lub wspierającego obowiązana jest złożyć na piśmie deklarację o przystąpieniu.
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia wydaje Zarząd w formie stosownej uchwały, o czym powiadamia ubiegającego się najpóźniej w terminie 3-ch miesięcy od dnia otrzymania deklaracji na piśmie.
 3. Tytuł Członka Honorowego może nadawać Zjazd Delegatów osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Mazowieckiego TKKF. Członkom Honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Zjeździe Delegatów. Członkowie Honorowi mają prawo uczestniczyć w Zjeździe z głosem doradczym. Ponadto są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich. 
 4. Członkowie Honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.                                                                          
   

§ 15.

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek:

          a)    wystąpienia,
          b)    wykreślenia z rejestru członków,
          c)    wykluczenia,
          d)    utraty osobowości prawnej
          e)    likwidacji Mazowieckiego TKKF .

2.    Wystąpienie - dla jego skuteczności winno być zgłoszone na piśmie Zarządowi.
3.    Wykreślenia z rejestru członków dokonuje Zarząd po ustaleniu faktu zalegania  z opłacaniem składek członkowskich przez okres 1-go roku, po uprzednim    wezwaniu   do ich uiszczenia.
4.    Wykluczenie następuje po stwierdzeniu rażącego nie przestrzegania postanowień statutu  i uchwał władz Mazowieckiego TKKF lub działania na jego szkodę.

Przed wykluczeniem należy wezwać zainteresowanego członka do złożenia wyjaśnień. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd.

§ 16.

O ustaniu członkostwa powiadamia się zainteresowanego członka na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały poprzez jej doręczenie wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem poczty na ostatni jego adres zgłoszony Zarządowi.

§ 17.

 1. Od uchwały Zarządu o ustaniu członkostwa przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów w  terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 2. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania odwołujący się nie wykonuje praw i obowiązków statutowych członka.

 
§ 18.

 
Osoba prawna, której członkostwo ostatecznie ustało, traci prawo do korzystania z nazwy „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej” jako elementu nazwy własnej oraz godła i flagi Towarzystwa.

 
ROZDZIAŁ 4

Władze Mazowieckiego TKKF

 

§ 19.

Postanowienia ogólne.
1.    Władzami Mazowieckiego TKKF są stałe organy kolegialne:
    a)    Zjazd Delegatów,
    b)    b/ Zarząd,
    c)    c/ Komisja Rewizyjna.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje uchwała Zjazdu.
3. Kadencja władz trwa 4  lata.
4.  Zawiadomienie członka władz o terminie posiedzenia uznaje się za dokonane, o ile  nastąpiło w drodze nadania pocztowej przesyłki na oficjalnie podany ostatni adres  zamieszkania lub na wskazany Zarządowi przez członka adres email, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, przy zachowaniu terminu określonego statutem.

§ 20.

1. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
    a)    pisemnej rezygnacji,
    b)    ustania członkostwa zrzeszonej w związku organizacji, której jest on delegatem,
    c)    odwołania,
    d)    utraty praw obywatelskich,
    e)    zgonu.
2.Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach   lub odwołany ze składu władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub   działa niezgodnie ze statutem.
3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje organ, którego jest on członkiem, przy czym zawieszenie w czynnościach może obejmować okres do 6-ciu miesięcy.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt a, b, d, e – organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji  z tym, że liczba członków danego organu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków tego organu pochodzących z wyboru.

§ 21.

 1. Zjazd Delegatów (zwany dalej Zjazdem) jest najwyższą władzą Mazowieckiego TKKF uprawnioną do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Mazowieckiego TKKF niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.
 2. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 22.

1.Zjazd zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd raz na cztery lata  jako Sprawozdawczo   - Wyborczy.
2.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zjazdu,  Zarząd zawiadamia Delegatów pisemnie nie później niż na 14 dni     przed datą Zjazdu.
3.Zjazd Delegatów jest zdolny do podejmowania uchwał: 
    a)  gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie,
    b)  bez względu na liczbę uczestniczących delegatów - w drugim  terminie, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.
4.W zjeździe udział biorą z głosem stanowiącym Delegaci wybrani  przez członków zwyczajnych. Każdy członek zwyczajny wybiera 1 delegata.
5.Wybór Delegatów odbywa się miesiąc przed terminem Zjazdu Sprawozdawczo -  Wyborczego. Kadencja Delegata trwa 4 lata.
6.Każdy Delegat ma jeden głos. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący przysługują wyłącznie delegatom członków zwyczajnych.
7.W Zjeździe mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni  goście.
8. Zjazd obraduje nad sprawami objętymi porządkiem obrad, na  podstawie każdorazowo  uchwalonego regulaminu, którego projekt     przygotowuje Zarząd.
9.Do porządku obrad podczas ich trwania mogą być wprowadzone sprawy dodatkowe  na podstawie uchwały  Zjazdu.
10.Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może  kandydować do władz w  następnej kadencji.
11.Zjazd podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
12.Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący, sekretarz i  protokolant Zjazdu.

§ 23.

Do kompetencji Zjazdu należy:
a)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b)  udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości, względnie poszczególnym jego członkom,
c)  wybór i odwoływanie członków Zarządu,
d)  wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
e)  uchwalanie ogólnych kierunków działania Mazowieckiego TKKF,
f)   rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,
g)  uchwalanie zmian statutu,
h)  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Mazowieckiego TKKF i  przeznaczeniu jego majątku w razie rozwiązania,
i)   podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na uszczuplenie lub dyspozycję odnośnie majątku Mazowieckiego TKKF, jeśli rzecz dotyczy prawa własności  nieruchomości  lub własnościowego     prawa do lokalu, względnie prawa wieczystej dzierżawy gruntu     zabudowanego lub niezabudowanego, zgodnie z treścią § 44 ust. 3 statutu,
j)   podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Mazowieckiego TKKF.

§ 24.

1.  1.Zjazd nadzwyczajny zwoływany jest przez Zarząd:
       a)  na żądanie poprzedniego Zjazdu Delegatów,
       b) z własnej inicjatywy Zarządu,
       c) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
       d) na żądanie nie mniej niż 1/2 liczby członków zwyczajnych.
2. Żądanie zwołania Zjazdu winno być złożone na piśmie z podaniem  przedmiotu obrad oraz jego uzasadnieniem,
3.Zjazd zwoływany jest najpóźniej w terminie 3-ch miesięcy od daty zgłoszenia żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których  został zwołany.
4.Zjazd nadzwyczajny przeprowadza się według zasad  przewidzianych w statucie dla Zjazdu zwyczajnego.

§ 25.

W skład Zarządu wchodzą członkowie w liczbie od 7 do 15 osób, w tym prezes, 1-3 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik, których wskazuje na te funkcje Zjazd Delegatów. Zarząd kieruje całokształtem bieżącej działalności Mazowieckiego TKKF i odpowiada za swą pracę przed Zjazdem Delegatów.  

§ 26.

 1. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. Posiedzenia są protokółowane.
 3. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu dokonywane są z 10 - dniowym wyprzedzeniem.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu, Prezes lub Wiceprezes powiadamia także przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Prezes lub wiceprezes zwołuje posiedzenie Zarządu także na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej najpóźniej w terminie 20 dni od daty złożenia wniosku.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:
a)  działanie w imieniu Mazowieckiego TKKF i reprezentowanie go na      zewnątrz,
b)  zarządzanie majątkiem Mazowieckiego TKKF,
c)  wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów,
d)  uchwalanie budżetu oraz zatwierdzenie bilansu,
e)  ustalanie wysokości składek członkowskich i trybu ich  uiszczania,
f)  przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i  wspierających,
g)  składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swej działalności,
h)  uchwalanie projektu regulaminu swojego działania i przedstawianie go do zatwierdzenia Zjazdowi Delegatów,
i)   zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.

§ 28.

 1. Zarząd może powołać komisje stałe i okresowe, jako organy doradcze dla realizacji określonego zadania.
 2. Skład komisji ustala Zarząd.
 3. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

§ 29.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą członkowie w liczbie od 3 do 7 osób. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, kontrolującym całokształt działalności Mazowieckiego TKKF, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 3. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie regulaminu działania, którego projekt przedstawia do zatwierdzenia Zjazdowi Delegatów.

§ 30.

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby zatrudnione w Mazowieckim TKKF oraz pełniące funkcje członka Zarządu, lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani też skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winny umyślnej.

§ 31.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Mazowieckiego TKKF.
 2. Z posiedzenia Komisji oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu lub podczas czynności kontrolnych.      
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący, powiadamiając o terminie posiedzenia jej członków najpóźniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.

§ 32.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 33.

Komisja Rewizyjna składa Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli. Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy  stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub jego poszczególnym członkom.

§ 34.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)  przeprowadzanie kontroli działalności Mazowieckiego TKKF ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, pod względem celowości,                  rzetelności  oraz zgodności z przepisami prawa,
b)  wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze  wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądania wyjaśnień w sprawach wątpliwych,
c)  występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów lub posiedzenia Zarządu w  przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem, statutem lub interesem Mazowieckiego TKKF.


ROZDZIAŁ 5.
 
Uchwały – zasady podejmowania i warunki ich ważności

§ 35.

 1. Władze Mazowieckiego TKKF podejmują decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie  tajne w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków organu podejmującego uchwałę. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, gdzie zasadą jest ich podejmowanie w głosowaniu tajnym, od której można odstąpić w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków organu podejmującego uchwałę.

§ 36.

 1. Z zastrzeżeniem treści § 37 - uchwały władz Mazowieckiego TKKF podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków danego organu uprawnionych do głosowania.
 2. Zwykła większość głosów występuje wówczas, gdy liczba głosów „za” jest większa o 1  głos od liczby głosów „przeciw”.
 3. Uchwałę uważa się za przyjętą, jeżeli uzyskała zwykłą większość głosów.

 § 37.

1. Kwalifikowana większość 2/3 głosów wymagana jest do podjęcia     uchwały w sprawie:
       a) likwidacji Mazowieckiego TKKF,
       b) zmiany statutu,
       c) odwołania członka władz,
       d) zawieszenia w czynnościach członka władz.
2.Z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 dla ważności uchwały wymagana jest    obecność przynajmniej połowy liczby członków danego organu     uprawnionych do głosowania.
3. W drugim terminie Zjazdu Delegatów nie mogą być podjęte     uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt a – b – dla ich     skutecznego podjęcia niezbędna jest obecność połowy delegatów     członków zwyczajnych.

§ 38.

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka władz podejmuje ten organ, którego jest on członkiem.

§ 39.

Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej członka władz, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.

 

ROZDZIAŁ 6.  


Reprezentowanie Mazowieckiego TKKF

§ 40.

 1. Do reprezentowania Mazowieckiego TKKF w sprawach niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu.
 2. Prezesa może zastępować Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu.

§ 41.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest łączne współdziałanie Prezesa i Skarbnika, lub jednego z nich wraz z upoważnionym członkiem Zarządu. Czynności powyższe należy dokumentować w formie pisemnej.

 

ROZDZIAŁ 7.
 
Wyróżnienia, kary i sankcje organizacyjne

§ 42.

1. Mazowieckie TKKF stosuje następujące rodzaje wyróżnień:
       a) pochwałę
       b) dyplom,
       c) odznaczenia honorowe,
       d) tytuł „Członek Honorowy”.
2. Za wyjątkiem tytułu Członka Honorowego, uchwały w sprawie nadania wyróżnienia  podejmuje Zarząd. 

§ 43.

 1. W przypadku naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień  statutu lub uchwał władz Mazowieckiego TKKF mogą być stosowane kary w postaci:
     a) ostrzeżenia,
     b) nagany,
     c) zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,
     d) wykluczenia z członkostwa.
2. Kary wobec członków zwyczajnych stosuje Zarząd     Mazowieckiego TKKF.
3.Od kar określonych w ust. 1 lit. b, c, d ukaranemu członkowi    przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów w terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia uchwały o ukaraniu wraz z    uzasadnieniem.

ROZDZIAŁ 8

 Majątek Mazowieckiego TKKF

§ 44.

1. Majątek Mazowieckiego TKKF stanowią nieruchomości,     ruchomości oraz fundusze.
2.Fundusze tworzy się z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, lokat,
c) darowizn, zapisów i spadków,
d) wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
e) świadczeń członków wspierających.
3. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku ruchomego wymagają   uchwały Zarządu.
4.Gdy przedmiotem uszczuplenia lub dyspozycji jest prawo  własności nieruchomości lub prawo do własnościowego lokalu, względnie prawo wieczystej dzierżawy gruntu zabudowanego lub    niezabudowanego – działanie Zarządu w tej sprawie wymaga uprzedniej zgody Zjazdu Delegatów.
5. Mazowieckie TKKF nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza     zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do swych członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w       stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej  do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
6.Mazowieckie TKKF nie przekazuje majątku na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób        bliskich, na zasadach innych niż w stosunku  do osób trzecich, w  szczególności, jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie  lub na preferencyjnych warunkach,
7.Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na    zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to    wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
8.Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których    uczestniczą członkowie Mazowieckiego TKKF, członkowie jego    organów lub pracownicy oraz ich osób bliskie, na zasadach innych    niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż    rynkowe.

 

ROZDZIAŁ 9.

Zmiana statutu

§ 45.

Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu Delegatów.

 


ROZDZIAŁ 10.

  Rozwiązanie Mazowieckiego TKKF

§ 46.

 1. Rozwiązanie Mazowieckiego TKKF następuje po podjęciu uchwały przez Zjazd Delegatów.
 2. Uchwała Zjazdu winna ustanowić likwidatora, określić tryb likwidacji oraz wskazać cel – związany z celem działalności Mazowieckiego TKKF, na jaki ma być przeznaczony majątek.
 3. Likwidator po zakończeniu działalności występuje do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Mazowieckiego TKKF z rejestru. 
   

Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Adres 
ul. Pabla Nerudy 1 
Warszawa 
01-926
NIP: 525-21-92-094
REGON:  016410553
KRS: 0000473129
nr konta. 82 1160 2202 0000 0000 4970 2031

 

Kontakt 
Adres email:  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon:  (0-22) 834-76-98 
Faks:  (0-22) 834-76-98

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd